+46(0)739 731 144 hello@ibcf.se

Studien brandman och cancer. Birgert. Karolinska Institutet 2017.


Med anledning av kohortstudien på 1080 brandmän i Stockholm (Brandman och Cancer. Bigert, Karolinska Institutet 2017) som många arbetsgivare och AFA försäkring ensidigt tar som intäkt för att bedöma brandmännens arbetsmiljö och arbetsskador vill vi gärna kommentera det. Världens första studie där man konstaterade arbetsrelaterad cancer gjordes av kirurgen Percival Potts 1775. Percival Potts gjorde en studie på sotarpojkar (chimney sweeps) med anledning av att många av sotarpojkarna drabbades av testikelcancer redan vid 5–6 års ålder.Potts fann ett samband mellan testikelcancer och sot.

 

Det är den första studien som med säkerhet kunde koppla exponeringen av sot i deras arbete med cancer. 1875. finner den tyska kirurgen Richard von Volkman ett samband mellan hudcancer och personer som arbetar med koltjära. Volkman gör en ny upptäckt 1894 och finner ett samband mellan testikelcancer och personer som arbetar med paraffin och tjära. 1915. Dr. Katsusaburo Yamagiwa, professor i patologi vid universitetet i Tokyo gör en stor upptäckt som kopplar ihop den första studien av Percival Potts 1775 där sotarpojkar som sotar skorstenar fulla med sot och koltjära drabbades av testikelcancer med sin egen upptäckt 1915. Han lyckades producera cancerframväxt i kaninöron efter den upprepade appliceringen av koltjära. Med andra ord är vetenskap att lägga pussel och där första pusselbiten lades 1775.

Studien Brandman och Cancer av Bigert på Karolinska Institutet är en kohort-studie på 1080 brandmän i Stockholm som arbetat minst ett år mellan 1931 och 1983. En studie på brandmännen i Stockholm genomfördes tidigare av Göran Tornling på Karolinska Institutet. Även Tornlings studie var en kohortstudie på 1080 brandmän i Stockholm mellan 1931 och 1983, alltså samma jämförelsepopulation i Tornling studie 1994 som i Bigerts studie 2017. Tornling kom fram till en förhöjd risk att drabbas av magcancer (SIR 1.93) och hjärncancer (SIR 4.96). Den nya studien från Bigert på KI redovisar en förhöjd risk av magcancer (SIR 1.89) men ingen förhöjd risk att drabbas av hjärncancer. Det som sticker ut i den nya studien från Bigert KI är att som enda studie i världen redovisas ett SIR värde på 0.00 för testikelcancer. För att uppnå ett SIR på 1.00 förväntades studien att finna 1.5 diagnos av testikelcancer.

Om man improviserar med tanken att man förväntar sig att finna 1.5 diagnos av testikelcancer och man finner tre diagnoser så blir SIR värdet plötsligt 2.00, alltså dubbelt så stor risk att drabbas av testikelcancer än normalpopulationen. Vad vi vet finns det minst två diagnoser av testikelcancer som inte redovisas i studien, två diagnoser som ändrar SIR från 0.00 till ett SIR på 1.50 och 50 procent högre risk att drabbas av testikelcancer. Om vi tittar på gruppen brandmän som man följer i studien så är medianvärdet på den stora massan att personen är född 1925, började arbeta som brandman 1951 och slutade 1977. Tidsspannet i kohorten börjar med person som är född 1888 och började som brandman 1902 och åt andra hållet är det person född 1960, börjar som brandman 1983 och slutar 2012.

Det kan konstateras att den stora massan i kohorten mellan 1931 och 1983 inte längre är vid liv, ett fåtal arbetar kvar inom räddningstjänsten i dagsläget. Om vi jämför med den nordiska NOCCA studien av Pukkala. 2014 så omfattade den 16 000 brandmän i de nordiska länderna mellan åren 1961 och 2005. Från Sverige är det 8144 brandmän, Finland 4740, Norge 2579, Danmark 760 och för Island 199 brandmän och med SIR data från 15 miljoner människor i de nordiska länderna som referens. Då hittar man andra saker. Den visar Adenocarcinom SIR 1.29 + 70 SIR 1.90, Colon SIR 1.14, Lymphonas SIR 1.04, Mesothelioma SIR 2.59, Prostata SIR 1.13 och Urinblåsa SIR 1.11. På diagnosen prostatacancer mäter man upp SIR 2.59 på brandmän i ålder mellan 30 och 49 år. (Bigert. Karolinska har ett SIR på 0.68 på prostatacancer). Man kan se med löpande tid att risken att drabbas av prostatacancer är betydligt större i yngre ålder och att risken ökar i den senare tidsintervallen i kohorten.

Summa summarium är att skillnaden i studier beror på vilka årtal (Karolinska 1931–1983 1080 brandmän) man tittar på och framförallt hur många man tittar på (NOCCA 1961–2005 16 000 brandmän). Desto större grupp man tittar på desto säkrare blir evidensen i studien. Det finns så många undersökningar att brandman som yrke är det mest undersökta yrket av alla när det gäller cancer. En övervikt av bevis stöder antagandet om orsakssamband för vissa cancerformer och yrket som brandman. Många av studierna kommer från Nordamerika, anledningen till det beror på att de har en presumtiv lagstiftning som innebär att arbetsgivaren måste bevisa att brandmännens arbetsförhållanden inte var en väsentlig bidragande faktor för utvecklingen av cancer. Det gör att alla parter tittar på just denna fråga i Nordamerika.

Det finns ingen studie i hela världen som inte visar en förhöjd risk för en viss cancerdiagnos och det inkluderar även studien från Bigert. Karolinska. Vi anser att populationen i kohorten mellan 1931 och 1983 inte är representativ för nutidens arbetsmiljö för våra brandmän. Vetenskap är att lägga pussel och studien från Bigert. Karolinska. 2017 är en pusselbit liksom studien NOCCA. Pukkala 2014 är en pusselbit, vissa pusselbitar är mindre, vissa är större och mer betydande för att få en bild av pusslet.

FAKTA:

SIR Standardized Incidence Ratios = Förväntade värden och observerade värden som jämförs mellan olika populationer. Normalläget för populationen är SIR. 1.00, avsteg från SIR konstateras om risken är mindre eller större än SIR. 1.00. Exempelvis SIR. <1.00 är mindre risk (ex. SIR 0.85 = 15 % mindre risk) och SIR. 1.00> betyder högre risk än normalpopulationen (ex. SIR 1.55 = 55% högre risk).

Kohortstudie = Är en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod, exempelvis en grupp brandmän som följs under åren 1931 till 1983.

Bigert. Karolinska Institutet 2017. Brandman och cancer = En kohortstudie på 1080 brandmän i Stockholm som arbetat minst ett år mellan 1931 och 1983. Studien finansieras av AFA försäkring med 3 miljoner kr.

Tornling Karolinska Institutet 1994. = En kohortstudie på 1080 brandmän som arbetat minst ett år mellan 1931 och 1983.

NOCCA 2014. = En nordisk kohortstudie på 16 000 brandmän i de nordiska länderna mellan åren 1960 och 2005. 

 

Pin It on Pinterest

Dela med dina vänner.