Brandmännens cancerfond

BRANDMÄNNENS CANCERFOND

OM OSS

VAD ÄR BRANDMÄNNENS CANCERFOND?

Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond vill uppmärksamma forskningen som visar ett tydligt samband mellan kontinuerlig exponering för brandrök och cancer. Mer forskning behövs emellertid om hur brandröken utvecklas i samband med olika kemikalier som brandmännen exponeras för genom huden och luftvägar. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till både bättre utrustning och utveckling av metoder och till mer vetenskaplig forskning kring hur cancerrisken som brandmän utsätts för kan minska.

Brandmännens Cancerfond står under kontroll av Länsstyrelsen och revisorer. Ni kan donera direkt till vårt bankgiro 5295-6133, eller Swisha på 123 130 5481.
Vill ni ge bort gåvobevis eller minnesgåva så gör ni det genom att gå in under fliken butik. Pengarna vi samlar in går oavkortat till forskning och information för att minska risken för våra brandmän att utsättas för giftiga ämnen i branröken före, under och efter branden.

ANDERS CEDERBERG​

Ordförande för stiftelsen
Började som brandman 1982 vid Stockholms brandförsvar, därefter vidare som brandförman och numera Brandmästare vid Storstockholms brandförsvar. Var med och grundade Friska brandmän. Var tidigare chefredaktör för Swedish Firefighters och sedermera tidigare vice förbundsordförande och Förbundsordförande vid Brandmännens Riksförbund. Stiftelsegrundare av Brandmännens Cancerfond.

PETER BERGH

Förbundsordförande vid Brandmännens Riksförbund. Tidigare brandman, brandförman, larmoperatör, ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterska för att vara i olika chefsbefattningar relaterat sedan tidigt 2000-tal. Är aktiv i och var med och grundade Friska Brandmän och Cancerstiftelsen för Brandmän. Jobbar även med hälsofrågor nationellt och internationellt då han är verksam i en rad olika organisationer och nätverk relaterat blåljusbranschen. Han brinner för hälso- och inte minst cancerfrågorna.

STEFAN MAGNUSSON

Befälsutbildad brandman i Skellefteå. Startade det som kallas för ”Skellefteåmodellen” efter det att en arbetskamrat gått bort i cancer. Jobbar med föreläsningar av Friska brandmän som bygger på ”Skellefteåmodellen”. Ledamot i arbetsgruppen Friska brandmän. Har författat boken Healthy Firefighters.

Peter Karlsson

Började som brandman -86 vid Stockholms brandförsvar, innehaft befattning som brandförman/brandmästare och Överbrandmästare samt brandinspektör. Olika chefsbefattning sedan 2007. Numera enhetschef i Storstockholms brandförsvar. Grundade Brandmännens skadefond 1994 i syfte att stödja brandmän som skadats under insats. Startade Brandmännens kalender samma år vars intäkter utgjort skadefondens medel för gåvor. Fonden har genom åren utdelat bidrag till de yrkeskamrater som drabbats av olycka.

ANDERS BERGQVIST

Är utbildad brandingenjör från Lunds Tekniska Högskola. Anders har sedan arbetat som lärare och projektledare på Räddningsverket, som vakthavande brandingenjör i Storstockholms brandförsvar och därefter som generalsekreterare på Brandskyddsföreningen Sverige. Anders har genom hela sin yrkeskarriär varit djup engagerad i utvecklings- och forskningsfrågor och har sedan i början på 2000-talet varit ledamot i Brandforsk styrelse.

NED CARTER

Representerade Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta (nu Sobona) från startet i samarbetet kring Friska Brandmän, tillsammans med Kommunalarbetarförbundet, Brandmännens Riksförbund, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Fortsatt i denna roll fram till sin pensionering 2019. Var anställd som arbetsmiljöexpert på Sveriges Kommuner och Landsting 2004-2019. Började med forskning kring arbetsmiljöfrågor i slutet av 70-talet på dåvarande

Arbetarskyddsstyrelsen och fortsatt på KTH, Arbets- och miljömedicin, Uppsala, AFA Försäkring och även på Sveriges Kommuner och Landsting. Disputerade på Uppsala universitet 1998.

Varför blev det så..

Det är många genom åren som frågat ”varför blev du brandman”. Att kunna lämna samma svar efter drygt 30 år inom yrket till den som frågar är unikt för en yrkesgrupp. 30 år av personlig mognad, utveckling, sorger, sjukdomar och tiden att se sina barn växa upp och skapa sina egna liv.Det är inte lönen eller att få arbeta helger som jul och midsommar eller att ha sommarsemester när barnen går i skolan som gjorde att det blev så.
Att få vara en del av en sammansvetsad grupp som gör allt för varandra är få förunnat. Att känna att man trivs med det man gör och efter drygt trettio år fortfarande se fram emot att komma till brandstationen och träffa sina arbetskamrater som är mer än mina arbetskamrater. Mina arbetskamrater är som min familj som jag firar jul och midsommar med. Med våra arbetskamrater är vi alla en del av varandra som delar varandras livs historier.

Med våra arbetskamrater upplever vi glädje, sorg, smärta, förtvivlan och tragedier tillsammans i det arbete vi utför för att rädda andra. Att känna att man gör skillnad och kan hjälpa andra och att inte veta hur din arbetsdag ser ut eller slutar.

Trots risken att bli drabbad av sjukdomar för att kunna rädda andra så är vi kvar inom yrket som brandman.

Helt enkelt så är svaret inte svårare än så.

Anders Cederberg

Hjälp oss rädda räddarna

Vi behöver din hjälp
Förhindra och förebygga förekomsten av cancersjukdomar som är kopplade till arbetet som räddningspersonal. Utveckla metoder, teknik och utrustning som minskar risken att utsättas för farliga ämnen. Bedriva utbildning för räddningspersonal, bransch och branschleverantörer.
VÄRDEGRUND, RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN
Vår värdegrund tydliggör vad Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond står för och ska fungera som ett stöd i vårt praktiska arbete och genomsyra all vår verksamhet. I de ekonomiska beslut som rör vår verksamhet ska kostnader vägas mot långsiktig nytta på ett genomtänkt sätt.I vardagsarbetet handlar det om att försäkra sig om att vi alltid använder den mest kostnadseffektiva vägen för att skapa avsedda nytta. I våra affärskontakter följer vi god affärssed i hederlighet och respekt för ingångna överenskommelser. Inom ramen för konkurrensregler och objektivitet söker vi skapa förutsättningar för en kontinuerlig utveckling av Stiftelsens medel såväl som avkastning av desamma.
VÄRDEGRUND, RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN
Stiftelsen bejakar öppenhet och vi är lyhörda för efterfrågad information. Genom att befrämja omvärldens intresse, nyfikenhet och engagemang stärks vår verksamhet och därigenom ges också möjlighet till överblick och samordning där långsiktighet är en ledstjärna.
VÄRDEGRUND, RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN
INSAMLINGSSTIFTELSEN BRANDMÄNNENS CANCERFOND Stiftelsen bygger på samarbete och samverkan. I detta är det nödvändigt med uppriktighet med också viktigt med saklighet, målvetenhet, att ha en gemensam värdegrund och en lojalitet gentemot fattade beslut. I vår organisation finns en självklar plats för omtanke om, och stöd till varandra och den värderingen ska göras utifrån fakta och beprövad erfarenhet.
VÄRDEGRUND, RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN
INSAMLINGSSTIFTELSEN BRANDMÄNNENS CANCERFOND I Stiftelsens arbete visar vi integritet genom att stå upp för de vi är och vill vara, men också genom att vi visar andra människor respekt för deras levnadsval och deras bakgrund. På så vis blir våra olika erfarenheter en styrka i vårt arbete. Ett aktivt avståndstagande från alla former av diskriminering är fullständigt självklart. Livet i sig har ett centralt värde oavsett ålder, trosuppfattning, kultur, funktionshinder, kön, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller social status på vårt arbetsfält, cancer, drabbar alla. Vårt individuella ansvar och vår individuellaintegritet är grunden för att vi gemensamt som organisation ska agera korrekt och alla beslut och aktiviteter ska präglas av detta ansvar. Naturligtvis kräver vi även detta ansvar för de vi samverkar och samarbetar med likväl som oss själva.
VÄRDEGRUND, RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN
INSAMLINGSSTIFTELSEN BRANDMÄNNENS CANCERFOND Stiftelsens ekonomiska resurser ska användas effektivt så att de ger mesta möjliga värde. I de ekonomiska beslut som rör vår verksamhet ska kostnader vägas mot långsiktig nytta på ett genomtänkt sätt.I vardagsarbetet handlar det om att försäkra sig om att vi alltid använder den mest kostnadseffektiva vägen för att skapa avsedda nytta. I våra affärskontakter följer vi god affärssed i hederlighet och respekt för ingångna överenskommelser. Inom ramen för konkurrensregler och objektivitet söker vi skapa förutsättningar för en kontinuerlig utveckling av Stiftelsens medel såväl som avkastning av desamma.
VÄRDEGRUND, RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN
INSAMLINGSSTIFTELSEN BRANDMÄNNENS CANCERFOND Samhällsansvar tas av individer. Engagemang i samhällsfrågor och för stiftelsens vidkommande, cancerfrågorna, växer fram och hämtar sin kraft genom samarbetsförmåga, idealitet och kreativitet. Stiftelsen ska främja en hållbar utveckling som leder till en god samhällsutveckling för nuvarande och kommande generationer och vårt agerande ska alltid kunna användas som föredöme i relaterat arbete och stämma med våra stadgar. (Antagen den 4 december 2013 och upprättad av Peter Bergh, Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond)
Föregående bild
Nästa bild