Brandmännens cancerfond

BRANDMÄNNENS CANCERFOND

MAKING AN IMPACT ACROSS THE GLOBE

Vid alla bränder innehåller brandröken cancerframkallande ämnen såsom bensen, kloroform, sot, styren, formaldehyd m.fl. En stor akut hälsorisk vid brand är isocyanater som frigörs när polyuretan i t.ex. fogmassa och skumplastmadrasser brinner. Isocyanater är 100 gånger giftigare än cyanid. De fräter på lungor, irriterar ögonen, är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person. Upptag av dessa giftiga ämnen sker genom hud och luftvägar. De giftiga ämnena transporteras av kroppen och lagras i fett, celler och organ. Det är här cellskador uppstår som kan leda till cancer på våra brandmän.

Undersökningar av misstänkta överrisker för tumörer bland brandmän har gjorts i många länder. Det finns så många undersökningar att brandman som yrke är det mest undersökta yrket av alla när det gäller cancer (Tee Guidotti Chair of Occupational Medicine at George Washington University).

I en amerikansk studie (Le Masters 2006 Cancer Risk Among Firefighters: A Review and Meta-analysis of 32 Studies) har man gjort en metaanalys av 32 olika vetenskapliga studier där ca 110 000 brandmän ingått. I dessa studier har brandmännens hälsa jämförts med hälsan hos andra yrkesgrupper. Le Masters metaanalys visar att brandmän riskerar att drabbas av cirka hälften av de cancerformer som undersökts. Störst risk är det att drabbas av multipelt myelom, lymfkörtel, prostata och testikelcancer. I denna metaanalys ingick även en svensk studie (Tornling, Gustavsson och Högstedt. Karolinska Institutet 1994) där de undersökte dödligheten på brandmän i Stockholm mellan åren 1931 och 1983. Resultatet av studien visade att dödligheten i maligna tumörer hade en ökad trend när det gäller ålder, anställningstid som brandman, samt att dödligheten ökade vid ökad exponering. Det finns en rad ytterligare studier som bekräftar att brandmännen har en ökad risk för olika typer av cancer jämfört med andra yrkesgrupper. Varje situation i brandmannens arbete är unik och ingen vet vilka risker som egentligen finns i en brand. Det man vet är att det är farligare och riskerna därmed blir större för brandmän att drabbas av cancer.

Det har gått många år sedan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade den första larmrapporten om brandpersonalens hälsorisker. 2006 kom metaanalysen (Le Masters) och sedan dess många fler studier som har legat till grund för lagändringar i flera länder. Detta har inneburit att USA, Canada, Australien och Island (2023) har klassat ett antal cancerdiagnoser som arbetsskada för brandmän. Som bekräftelse så klassade IARC den 1/7 2022 yrket som brandman som cancerframkallande.

Även om det är omöjligt att eliminera alla hälsorisker förenade med brandmannayrket, är det viktigt att vi gör det vi verkligen kan göra för att hålla våra brandmän friska. För Sveriges brandmän är det livsviktigt att de som förväntar sig att bli räddade medverkar till att rädda räddarna.

Hjälp oss att rädda räddarna genom att stödja Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond.

Anders Cederberg
Ordförande

Insamlingsstiftelsen
Brandmännens Cancerfond

Hjälp oss rädda räddarna