+46(0)739 731 144 hello@ibcf.se

BRANDMÄNNENS

CANCERFOND

Making an Impact Across the Globe

Brandrök har varierande innehåll beroende på vad som brinner, vilket medför att brandmän utsätts för olika exponeringar i samband med bränder. Exponering sker genom huden och luftvägarna. Kemikalierna ökar i antal och vi vet inte vad som finns normalt. Vi kan därför inte heller vara säkra på hur kombinationerna av olika kemikalier kommer att reagera och ombildas vid brand.  Det man vet är att det blir farligare över tid och riskerna därmed ökar för brandmän att drabbas av cancer.

INSAMLINGSSTIFTELSEN BRANDMÄNNENS CANCERFOND

VÅR VÄRDEGRUND

 

VÄRDEGRUND, RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN

INSAMLINGSSTIFTELSEN BRANDMÄNNENS CANCERFOND

Vår värdegrund tydliggör vad Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond står för
och ska fungera som ett stöd i vårt praktiska arbete och genomsyra all vår verksamhet.

INSAMLINGSSTIFTELSEN BRANDMÄNNENS CANCERFOND

Stiftelsen bejakar öppenhet och vi är lyhörda för efterfrågad information. Genom att befrämja omvärldens intresse, nyfikenhet och engagemang stärks vår verksamhet och därigenom ges också möjlighet till överblick och samordning där långsiktighet är en ledstjärna.

INSAMLINGSSTIFTELSEN BRANDMÄNNENS CANCERFOND

Stiftelsen bygger på samarbete och samverkan.
I detta är det nödvändigt med uppriktighet med också viktigt med saklighet, målvetenhet, att ha en gemensam värdegrund och en lojalitet gentemot fattade beslut.
I vår organisation finns en självklar plats för omtanke om, och stöd till varandra och den värderingen ska göras utifrån fakta och beprövad erfarenhet.

INSAMLINGSSTIFTELSEN BRANDMÄNNENS CANCERFOND

I Stiftelsens arbete visar vi integritet genom att stå upp för de vi är och vill vara, men också genom att vi visar andra människor respekt för deras levnadsval och deras bakgrund. På så vis blir våra olika erfarenheter en styrka i vårt arbete. Ett aktivt avståndstagande från alla former av diskriminering är fullständigt självklart.
Livet i sig har ett centralt värde oavsett ålder, trosuppfattning, kultur, funktionshinder, kön, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller social status på vårt arbetsfält, cancer, drabbar alla. Vårt individuella ansvar och vår individuellaintegritet är grunden för att vi gemensamt som organisation ska agera korrekt och alla beslut och aktiviteter ska präglas av detta ansvar. Naturligtvis kräver vi även detta ansvar för de vi samverkar och samarbetar med likväl som oss själva.

INSAMLINGSSTIFTELSEN BRANDMÄNNENS CANCERFOND

Stiftelsens ekonomiska resurser ska användas effektivt så att de ger mesta möjliga värde.

I de ekonomiska beslut som rör vår verksamhet ska kostnader vägas mot långsiktig nytta på ett genomtänkt sätt.I vardagsarbetet handlar det om att försäkra sig om att vi alltid använder den mest kostnadseffektiva vägen för att skapa avsedda nytta. I våra affärskontakter följer vi god affärssed i hederlighet och respekt för ingångna överenskommelser. Inom ramen för konkurrensregler och objektivitet söker vi skapa förutsättningar för en kontinuerlig utveckling av Stiftelsens medel såväl som avkastning av desamma.

INSAMLINGSSTIFTELSEN BRANDMÄNNENS CANCERFOND

Samhällsansvar tas av individer. Engagemang i samhällsfrågor och för stiftelsens vidkommande, cancerfrågorna, växer fram och hämtar sin kraft genom samarbetsförmåga, idealitet och kreativitet. Stiftelsen ska främja en hållbar utveckling som leder till en god samhällsutveckling för nuvarande och kommande generationer och vårt agerande ska alltid kunna användas som föredöme i relaterat arbete och stämma med våra stadgar.

(Antagen den 4 december 2013 och upprättad av Peter Bergh, Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond)

Så farlig är vedeldningen – kan leda till andningsproblem

Forskare beräknar att cirka tusen svenskar årligen dör i förtid till följd av utsläpp från vedeldning. Orsaken är de mycket små partiklar som bildas vid ofullständig förbränning. Och de minsta partiklarna kommer i högre grad från vedeldning än från trafiken.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT

Läs mera

 

En falsk känsla av trygghet kan infinna sig då branden är släckt.

De mycket små partiklarna av rök är inte synliga för det mänskliga ögat, men de är ändå skadliga för hälsan. Synligheten efter en brand ger en falsk känsla av att det är tryggt att andas in luften. Att det inte finns någon kolmonoxid betyder inte att det finns andra giftiga ämnen. Våra gasmätare upptäcker varken bensen eller andra cancerframkallande ämnen. Giftiga och cancerframkallande ämnen tar sig in i kroppen både via huden, på grund av de kontaminerade skyddsutrustningarna, och via inandning, på grund av otillräcklig användning av andningsapparater.

 

 

Cancerframkallande ämnen vid varje brand

som bensen. kloroform. sot, styren, formaldehyd, PAH, dioxsiner osv……
Dioxsiner är starkt cancerogena och skadlig för arvsmassan.

Kontakt

 
+46(0)739 731 144
Epost:hello@ibcf.se

Magnebergsvägen 17 121 33 Enskededalen

org.nr: 802477-6067

 

 

Följ Oss

BANKGIRO
5295-6133

Pin It on Pinterest