Brandmännens cancerfond

BRANDMÄNNENS CANCERFOND

BRANDRÖK

Cancerframkallande ämnen finns vid varje brand som bensen, kloroform, sot, styren, formaldehyd osv..

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till idag. PAH bildas vid alla bränder vid ofullständig förbränning. Ett exempel på ofullständig förbränning är om man grillar exempelvis korv, korven förbränns inte utan blir bara grillad. Nu har PAH bildats som man äter upp. För mycket grillad mat ökar risken att drabbas av cancer. PVC-plast i golvmattor, konstläder m.m. bildar saltsyra, dioxiner och furaner vid brand, de är bland de farligaste ämnen vi i dag känner till. Dioxiner kan även bildas när upphettade ytor som är täckta med målarfärg gasar av. Dioxiner är starkt cancerogena och skadliga för arvsmassan. En byggnad som innehåller PVC och börjar brinna är i stort sett kontaminerad för all framtid. Syntetmaterial och elektronik är ofta behandlade med flamskyddande kemikalier. Brandrök från sådana material kan innehålla hälsofarliga halter av fluor, klor, brom, formaldehyd, akrolin, bensen, PCB m.m. En studie testade blodet hos 12 brandmän direkt efter att de varit på ett larm. Nivåer av poly bromerade difenyletrar, eller PBDE, var tre gånger högre än nivåerna hos den allmänna befolkningen. PBDE används som flamskyddsmedel i hushållen i möbler, mattor, plast, datorer och skumisolering. Studien visade också att brandmännen hade höga halter av dioxiner och furan, två föreningar som har samband med cancer och andra hälsorisker som produceras när flamskyddsmedel brinner. Nivåerna av dioxiner och furan hos brandmän var hundra gånger högre än vad som någonsin upptäckts hos den allmänna befolkningen. En stor akut hälsorisk vid brand är isocyanater som frigörs när polyuretan i t.ex. fogmassa och skumgummimadrasser brinner. Isocyanater är 100 gånger giftigare än cyanid. De fräter på lungor, irriterar ögonen, är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person. Tungmetaller finns i rökgaserna och adsorberas på sot och stoftpartiklar. Tungmetallerna kan spridas långt i form av luftburna metallpartiklar som Arsenik Bly, Kadmium, Koppar, Krom, Nickel, Zink, Kvicksilver…….Dessa partiklar fastnar på brandmännen kläder och utrustning och kan virvla runt i luften vid avklädning av larmkläder och utrustning. Partiklarna skadar lungor och andningsorgan. Bränder i elfordon är en ny risk för brandmännen. Brandgaserna från litiumbatterierna avger gaser som ex. fluorvätesyra som tränger igenom skyddskläderna efter 1 minut och därefter penetreras in i huden. Det vi med säkerhet vet är att brandröken är giftig och innehåller cancerogena ämnen. Nya kemikalier bildas, nya fordon byggs, solpaneler på fasader och tak, nya konstruktioner som skapar nya kemikalier som finns i brandröken. Vid brand bildas nya kemikalier, två kemikalier som förbränns i en brand bildar fem nya kemikalier som är okända för brandmännen. Med andra ord vet brandmännen inte vad de kliver in i. Brandmän exponeras under hela sin yrkeskarriär.