Brandmännens cancerfond

BRANDMÄNNENS CANCERFOND

HJÄLP OSS RÄDDA RÄDDARNA

en insamlingsstiftelse som står under kontroll av Länsstyrelsen och revisorer

VÄLKOMMEN TILL BRANDMÄNNENS CANCERFOND

Making an Impact Across the Globe

Brandrök har varierande innehåll beroende på vad som brinner, vilket medför att brandmän utsätts för olika exponeringar i samband med bränder. Exponering sker genom huden och luftvägarna. Kemikalierna ökar i antal och vi vet inte vad som finns normalt. Vi kan därför inte heller vara säkra på hur kombinationerna av olika kemikalier kommer att reagera och ombildas vid brand. Det man vet är att det blir farligare över tid och riskerna därmed ökar för brandmän att drabbas av cancer.

SÅ FARLIG ÄR VEDELDNINGEN​​

kan leda till andningsproblem

Forskare beräknar att cirka tusen svenskar årligen dör i förtid till följd av utsläpp från vedeldning. Orsaken är de mycket små partiklar som bildas vid ofullständig förbränning. Och de minsta partiklarna kommer i högre grad från vedeldning än från trafiken.

Läs hela artikeln på SVT nyheter

CANCERFRAMKALLANDE ÄMNEN VID VARJE BRAND​

Som bensen. kloroform. sot, styren, formaldehyd, PAH, dioxsiner osv……
Dioxsiner är starkt cancerogena och skadlig för arvsmassan.

En falsk känsla av trygghet​

kan infinna sig då branden är släckt.
De mycket små partiklarna av rök är inte synliga för det mänskliga ögat, men de är ändå skadliga för hälsan. Synligheten efter en brand ger en falsk känsla av att det är tryggt att andas in luften. Att det inte finns någon kolmonoxid betyder inte att det finns andra giftiga ämnen. Våra gasmätare upptäcker varken bensen eller andra cancerframkallande ämnen. Giftiga och cancerframkallande ämnen tar sig in i kroppen både via huden, på grund av de kontaminerade skyddsutrustningarna, och via inandning, på grund av otillräcklig användning av andningsapparater.